งานติดตั้งกล้องและตู้โทรศัพท์สาขา บริษัท MFC Central Rayong